31-6-36309293

Algemene- en Annuleringsvoorwaarden
General Terms and Cancellation Pollicy
Bescherming Persoonsgegevens

De volgende algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing. :
Versie 8 Mei 2022

NL Algemene Voorwaarden  en Annuleringsvoorwaarden: 

 • .Bij aanmelding voor de beroepsopleiding wordt een aanbetaling van 10% van het lesgeld, te weten € 250, gevraagd.
 • Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Als je annuleert binnen deze termijn dan ontvang je de aanbetaling geheel retour.
 • Na de bedenktijd geldt dat bij annuleren tot 60 dagen voor de start van de opleiding 50% van het lesgeld wordt gerestitueerd. 
 • Bij annuleren binnen 30 dagen voor de start van de opleiding vind er geen restitutie plaats van het lesgeld.
 • Als de opleiding op initiatief van Shiatsu School Den Haag wordt geannuleerd dan ontvangen deelnemers de aanbetaling volledig retour.

English  Cancellation Terms 

 • Upon registration you will pay a deposit of 10 % of the year’s fee, € 250.
 • After registering for the course it is possible to cancel your registration within 14 days free of costs.
 • Hereafter cancelling up to 60 days before the course begins 50% of the year’s fee will be charged.
 • Cancelling within 30 days before the course begins, we will retain the full year’s fee.
 • Cancelling once the course has begun is not possible – registering and beginning the course constitutes a commitment to paying the year’s fees in full
 • If the Shiatsu School Den Haag cancel the course your deposit will be reimbursed in full.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten, CSMBK: – aanbieder van Beroepsopleiding Complementair Therapeut Shiatsu en Namikoshi Shiatsu Masseur.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij de een door Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten georganiseerde opleiding.
 3. Aanmelding: het door de deelnemer betaalde voorschot van 250 euro en aanmeld formulier waarin deelnemer schriftelijk kenbaar maakt aan dat hij/zij een opleiding wil volgen. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden, inclusief de annuleringsvoorwaarden.
 4. Inschrijving: de handeling van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten waardoor het aanbod van de deelnemer door Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten wordt aanvaard.
 5. Lesgeld: het bedrag dat door de deelnemer aan de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen.
 6. Opleiding: het open inschrijvingsaanbod van een cursus, training, leergang, vervolgopleiding, etc. van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten hierna afzonderlijk te noemen: de opleiding.
 7. Lesmateriaal: Readers, brochures, handleidingen, applicaties, digitale toegangen tot lesmateriaal en overig materiaal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten, betreffende deelname aan een opleiding.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanmelding en inschrijving

 1. De aanmelding voor een Beroepsopleiding Complementair Shiatsu Therapeut/Namikoshi Shiatsu Masseur bij Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier en betaling van het voorschot van 250 euro op het internet.
 2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van het inschrijfformulieren en voorschot betaling.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde voorschot van 250 euro.
 4. Na aanmelding en betaling voorschot geldt een bedenktijd van 14 dagen volgens de annuleringvoorwaarden.
 5. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat de Shiatsu School Den Haag de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd. 
 6. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding.
 7. Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is gerechtigd de inschrijving van de deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 8. Aan de deelname van de opleiding zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, etc.
 9. Indien de opleiding door de werkgever wordt betaald dan gelden de volgende voorwaarden:
 10. Vòòr aanvang van de opleiding dienen werkgever en werknemer (= aanstaande student) een Betalingsverklaring volledig ingevuld en ondertekend te hebben teruggestuurd aan het secretariaat van de opleiding.
 11. De aanstaande student ondertekent tevens een scholingsovereenkomst.
 12. In deze situatie zal de factuur verzonden worden aan het betreffende bedrijf/instantie.
 13. Indien er geen getekende Betalingsverklaring en scholingsovereenkomst zijn, worden de kosten te allen tijde gefactureerd aan de deelnemer.

  Artikel 4 Annulering door de deelnemer.
  Na aanmelding heb je een bedenktijd van 14 dagen. Als je annuleert binnen deze termijn dan ontvang je je aanbetaling geheel retour. Bij annuleren tot 2 maanden voor de start van de opleiding worden er € 100 administratiekosten in rekening gebracht.

   Bij annuleren binnen 60 dagen voor de start van de opleiding vind er een restitutie van 50% van het lesgeld plaats.

  Na de start van de opleiding vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. Bij inschrijving en deelname wordt het gehele jaarbedrag in rekening gebracht. 

  Als de opleiding op initiatief van Shiatsu School Den Haag wordt geannuleerd dan ontvangen deelnemers de aanbetaling volledig retour.

  Artikel 5 Annulering door de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten
  heeft het recht om een opleiding, of een deel van een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.

  1. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld en lesgeld.
  2. De Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.

  Artikel 6 Deelneming aan de opleiding

  1. Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.
  2. Deelname aan de opleiding is gebonden aan de regels zoals vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling.

   Artikel 7  Tussentijdse beëindiging

   Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door deelnemer gedurende een lopend studiejaar, vindt geen restitutie plaats van het lesgeld indien deze plaatsvindt na 31 december. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen voor het gehele studiejaar te voldoen.
   Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer gedurende een lopend studiejaar vòòr 31 december, heeft deelnemer recht op restitutie van 50% van het lesgeld van de shiatsulessen, minus € 100,-  aan administratiekosten. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen tot 31 december te voldoen.

    

   Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door deelnemer gedurende een lopend studiejaar vindt geen restitutie plaats van het lesgeld voor de Medische Basiskennis en blijft de verplichting tot het betalen van nog niet betaalde termijnen.

   Indien de opleidingskosten voor de gehele duur van de opleiding (vier jaar) vooruit betaald zijn door de (voormalig) werkgever, kunnen uitsluitend zwaar wegende persoonlijke omstandigheden een reden zijn om in aanmerking te komen voor restitutie. Om voor restitutie in aanmerking te komen dient de (voormalig) werkgever een gemotiveerd en schriftelijk verzoek tot restitutie in te dienen. Dit verzoek wordt beoordeeld door het bestuur en teruggekoppeld naar de werkgever. Een eventuele restitutie vindt uitsluitend plaats aan de werkgever.

   Indien een deelnemer de opleiding na beëindiging wil hervatten, dient hij of zij zich opnieuw aan te melden.

   Beroepsopleiding Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is bevoegd eenzijdig schriftelijk de inschrijving te beëindigen indien de belangen van de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten worden geschaad door onbehoorlijk gedrag. Dit onverminderd de financiële verplichtingen van de deelnemer.

   Artikel 8 De opleiding en lesmateriaal

  1. De Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen.
  2. De Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
  3. Lesmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld is voldaan.
  4. De door Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten in het kader van de opleiding verstrekte materialen worden eigendom van de deelnemer, onverlet dat het intellectuele bij Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten rust en dat de materialen uitsluitend voor eigen gebruik zijn en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.

  Artikel 9 Lesgeld en examengeld

  1. De hoogte van het lesgeld en het eventuele examengeld staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van de
   Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten; druk- en typefouten voorbehouden.
  2. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het lesgeld te voldoen. Als de aanmelding mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. (Mede-)ondertekening van de aanmelding leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het lesgeld.
  3. Na ontvangt van het lesgeld door de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is de deelnemer gerechtigd de opleiding te volgen.
  4. Na ontvangst van het eventueel verschuldigde examengeld c.q. herexamengeld door de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is de deelnemer gerechtigd het betreffende examen c.q. herexamen af te leggen.

  Artikel 10 Betaling

  1. -Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het voorschot voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
  2. Indien de deelnemer gebruik maakt van een betalingsregeling wordt € 50,- aan administratie kosten in rekening gebracht. Het lesgeld vermeerdert met de administratiekosten dient in vier gelijke termijnen te worden voldaan. De eerste termijn bij inschrijving indien het deelname aan het basisjaar betreft, of 15 september indien het deelname aan het tweede, derde of vierde studiejaar betreft. De tweede termijn uiterlijk op 1 december, de derde termijn uiterlijk 1 februari, de vierde termijn uiterlijk op 1 april.
  3. Indien de deelnemer het lesgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
  4. De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.

  Artikel 11 Intellectuele eigendom

  1. De Beroepsopleiding Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal. Het lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten. De Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is bevoegd de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding.
  2. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten worden gebruikt.

  Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens

  1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van lesmateriaal.
  2. Adresgegevens van de deelnemer kunnen door Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten.
  3. Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
  4. De deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten. Het privacy statement, te vinden via website geeft gedetailleerde informatie over het gegevensbeleid.

  Artikel 13 Aansprakelijkheid

  1. Beroepsopleiding Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
  2. Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunsten.
   Artikel 14 Klachtenregeling
  3. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed hierover een klacht indienen.
  4. De klacht wordt in behandeling genomen en afgehandeld conform de klachtenregeling van Shiatsu School Den Haag, onderdeel van de Culturele stichting voor massage en bewegingskunstenArtikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  5. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
  6. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.